สรุปผลโครงการโครงการบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต


หลักการและเหตุผล

         ด้วยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ดำเนินโครงการวิจัยบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องตามนโยบายการบริหารจัดการชายหาด ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เยาวชนในสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ชายหาด ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจุบันนี้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ มักค้นหาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และจำเป็นต้องอาศัยแผนที่และสื่อต่างๆ ในการดึงดูดความสนใจ โดยแสดงผลตำแหน่งที่ตั้งของชายหาดในระบบแผนที่ร่วมกับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อแสดงผล แผนที่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
        ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชายหาด คณะฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการชายหาด เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวได้มีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ชายหาดพร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินงานผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น ผู้ที่มีความสนใจได้ทราบถึงบริเวณที่ตั้งโดยใช้การจัดทำแผนที่ออนไลน์แสดงจุดที่ตั้งของชายหาด และแสดงข้อมูลพื้นฐานประวัติความเป็นมาของโครงการ รวมถึงรูปภาพของแต่ละสถานที่ กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ของโครงการจะะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดการเผยแพร่และติดตามชายหาดอย่างต่อเนื่อง


วัตถุประสงค์

      2.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเฉพาะด้านจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีการใช้ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์สารสนเทศเข้าไว้ด้วยกันและจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานหรือรูปแบบที่สามารถใช้งานร่วมกันได้
      2.2 เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์สารสนเทศบนพื้นฐานของการใช้เว็บเบราเซอร์ (web-based GIS) สำหรับแสดงข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเฉพาะด้าน
      2.3 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งผลการติดตามชายหาด และ/ส่งรูปกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์
      2.4 เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องติดตามชายหาดได้อย่างต่อเนื่อง
      2.5 เพื่อจัดหาผู้ดูแลและบริหารจัดการเนื้อหาเว็บแอพพลิเคชั่นการบริหารจัดการชายหาดในจังหวัดภูเก็ต

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดที่นี่
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สรุปผลโครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2560 (THAI) ดาวน์โหลดที่นี่
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สรุปผลโครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2560 (ENG) ดาวน์โหลดที่นี่
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ชื่อหน่วยงาน ลิ้งติดต่อ
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ http://park.dnp.go.th
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต http://www.md.go.th
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต http://www.mots.go.th
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต http://www.reo15.net
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน http://dmcrth.dmcr.go.th
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต http://www.tourismthailand.org
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สนจ.ภก. http://123.242.171.10
กองทัพเรือภาคที่ 3 http://www.nac3.navy.mi.th
ที่ว่าการอำเภอถลาง http://www.anuphas.co.th
ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต -
ที่ว่าการอำเภอกะทู้ -
เทศบาลนครภูเก็ต http://www.phuketcity.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.mnre.go.th
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.dmcr.go.th/home.php
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.onep.go.th
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต http://www.phuket.go.th
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต http://123.242.171.10
ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 2 จังหวัดภูเก็ต http://www.phuket-mnpic.com
ชื่อหน่วยงาน ลิ้งติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี http://www.thepkrasattri.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว http://www.maikhaow.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี http://www.srisunthon.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร www.cherngtalaymuni.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล www.cherngtalaymuni.go.th
สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต www.phuketcity.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา www.rasada.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต www.phuket-vichit.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลฉลอง http://phuketchalong.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว www.kohkeaw.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ http://kathucity.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู http://www.sakhu.go.th/
เทศบาลตำบลป่าคลอก www.paklok.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี www.thepkrasattri.go.th
เทศบาลตำบลราไวย์ www.rawai.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา www.kamala.go.th
เทศบาลเมืองป่าตอง www.patongcity.go.th
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต http://www.phuketcity.org/
ชื่อหน่วยงาน ลิ้งติดต่อ
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต http://www.phuketpolice.org
ชื่อหน่วยงาน ลิ้งติดต่อ
สโมสรโรตารีป่าตอง http://www.rotary3330.net
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต http://www.phukettourist.com